Pratite video prijenos uživo 33. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 30.11.2022. godine u 10:00 sati, u sali za plenarna zasjedanja, sa 32 tačke dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH 
 1. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOJ KOMISIJI BiH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH  – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU  BRČKO DISTRIKTA BiH  – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM PREDUZEĆU „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  PUTEM SPECIJALNE POGODBE U SVRHU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA MEDŽLIS  ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO ZA POTREBE MEZARJA – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  PUTEM SPECIJALNE POGODBE U SVRHU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA SRPSKO PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO BRČANSKO U BRČKOM ZA POTREBE GROBLJA – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA – IZGRADNJA PUTA U MZ GORNJI RAHIĆ – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA – IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE ULICA MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA, FRA ŠIMUNA FILIPOVIĆA, SULJE KAHRIMANA I ULICE PREMA ROSULJAMA – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „MUJKIĆI II“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ZADUŽENJU BRČKO DISTRIKTA PO ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKATA „VODOSNABDIJEVANJE BRČKO“ – izvjestilac gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BRČKO DISTRIKTA BiH 2020 – 2024. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 1. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CJENOVNIKA USLUGA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 1. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA  OBRAZOVANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply